OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:

Miejsce I   Antonina Neubauer za pracę „Wiosna mimo epidemii”

Miejsce II    Zofia Ćwik za pracę „Wiosenne kwiaty”

Miejsce III   Anna Chodak za pracę „Witaj wiosno”

Gratulujemy zwycięzcom! 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w naszej zabawie!

Skontaktujemy się z laureatami w celu omówienia odbioru nagród.

Laureaci w nagrodę otrzymują uczestnictwo w warsztatach cyjanotypii oraz nagrody książkowe. 

Warsztaty z cyjanotypii – jednej z najstarszych technik fotograficznych, pozwalającej na otrzymanie obrazu na papierze. Substancją światłoczułą w tym procesie jest sól żelazawa (np. cytrynian żelazowo-amonowy), która po naświetleniu staje się solą żelazową. Obraz składa się tzw. błękitu Turnbulla lub błękitu pruskiego, w zależności czy do sporządzenia roztworu światłoczułego użyjemy żelazicyjanku potasu czy żelaza i cyjanku potasu. Początkowo służyła ona do kopiowania rycin i notatek, aby w późniejszym czasie stać się popularną techniką non camerową.

Artystka Anna Atkins jako pierwsza użyła cyjanotypii do fotografowania (odbijania) alg morskich na papierze. Co ciekawe Atkins stworzyła również pierwszą na świecie książkę ilustrowaną fotografiami, wykonanymi właśnie w technice cyjanotypii.

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

POKAŻCIE SWOJE SPOJRZENIE NA WIOSNĘ!

PIĘKNĄ

SOCZYSTĄ

PACHNĄCĄ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 1. „SPOJRZENIE NA WIOSNĘ ”

Organizator:

Centrum Kultury w Siechnicach

Klub Tęcza Święta Katarzyna

55 – 010 Święta Katarzyna, ul. Główna 82

swkatarzyna@kultura-siechnice.pl

Terminy:

Ogłoszenie konkursu:                            01.04.2020 r.

Nadsyłanie prac:                  do             30.04.2020

Rozstrzygnięcie konkursu:                   15.06.2020 r.

Wystawa prac:                                    organizator poinformuje uczestników o terminie wystawy.

 

Kategorie wiekowe:

–  I-III klasa szkoły podstawowej

–  IV-VIII klasa szkoły podstawowej

– szkoły średnie

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
 • Rozbudzanie wyobraźni twórczej.
 • Zachęcanie do poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych.
 • Otwieranie drogi do prezentacji talentów dzieci i młodzieży.

Kryteria oceny:

 • Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
 • Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę jakość, oryginalność i kreatywność nadesłanych prac.
 • Uczestnicy zostaną poinformowani o decyzji Jury przez Organizatora drogą poczty elektronicznej.
 • Z pośród nadesłanych prac Jury wyłoni: 1 miejsce, 2 miejsce, 3 miejsce w każdej kategorii wiekowej.
 • Jury ma prawo przyznać wyróżnienia.
 • Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
 • Zgodność z tematem.
 • Interpretacja własna tematu.
 • Walory artystyczne.
 • Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami w temacie.

Warunki uczestnictwa:

 • Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia w ilości 3szt, które nie były dotąd publikowane, nagradzane a w czasie trwania Konkursu oraz nie biorą udziału w innym konkursie. Zezwala się na zgłaszanie kolaży ze zdjęć, opracowanych innymi metodami plastycznymi (np. rysunkiem, malarstwem).
 • Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 • Warunkiem dopuszczenia pracy do konkursu jest dostarczenie zdjęcia w wersji elektronicznej, spełniającej następujące warunki techniczne: format JPG/TIFF, min. 1600 pikseli przy krótszym boku.

 

 • Przystępując do Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
 • Przysługują mu wyłącznie nieograniczona prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
 • Udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnienie fotografii przez Organizatora na stronie kultura-siechnice.ploraz profilach Facebook i Instagram reprezentujących Centrum Kultury w Siechnicach.
 • Zgadza się na opublikowanie zdjęcia na stronie internetowej Organizatora.
 • W przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii bez ograniczeń terytorialnych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, wieku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także na ich wykorzystanie w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na utrwalanie i zwielokrotnianie pracy każdą techniką, w tym m.in. drukarską, cyfrową, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, a także rozpowszechnianie fotografii poprzez publicznej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie.

Nagrody:

 • Za trzy pierwsze miejsca Organizator przewiduje nagrodę rzeczową oraz nagrodę w postaci udziału w warsztatach fotograficznych.
 • Za przyznanie nagrody rzeczowej nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 • Nagrody nieodebrane po 30 września 2020 roku przepadają.
 • Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród Konkursu.

 

Przetwarzanie danych osobowych:

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Centrum Kultury w Siechnicach.

Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu, doręczenia nagród.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych i do ich poprawiania.

Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora kultura-siechnice.pl oraz na fanpage’u Organizatora www.facebook.com/cksiechnice

 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial