KLAUZULA INFORMACYJNA

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej: RODO), zgodnie z art. 13 informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Siechnicach z siedzibą przy ul. Fabrycznej 15 w Siechnicach.
  2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres korespondencyjny: ul. Fabryczna 15, 55-011 Siechnice lub e-mail: ido@kultura-siechnice.pl,Inspektor ochrony danych: Monika Zygmunt – Jakuć
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); wykonywania umów zawartych z kontrahentami CK w Siechnicach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty, które przetwarzają Pani/ Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) jak i dostawcy usług wspierających działania Centrum Kultury oraz organy administracji publicznej (jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego).
  2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich dane zostały przez Panią/ Pana udostępnione, to jest do czasu zakończenia trwania wiążącej strony umowy, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia zgody.
  3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
  6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial