Plakat informujący o realizacji projektu grantowego: Konwersja cyfrowa domów kultury.

O PROJEKCIE

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z jednej strony jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej, z drugiej doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Projekt ma charakter konkursowy – wsparciem zostaną objęte te instytucje kultury, które przejdą procedurę grantową.

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w wiedzę i kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury realizowany będzie w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

(informacja ze strony www.nck.pl)

REALIZACJA

W czasie trwania projektu grantobiorca, czyli Centrum Kultury w Siechnicach:

  • weźmie udział w cyklu szkoleń NCK,
  • skorzysta z pomocy tutora cyfrowego,
  • zakupi niezbędny sprzęt, oprogramowanie i licencje.

Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych.

Wniosek CK w Siechnicach znalazł się na 187 miejscu !

Siechnice zawsze blisko kultury – pod taką nazwą złożyliśmy projekt. 

Realizacja projektu polega na przeszkoleniu pracowników, zakupie sprzętu i licencji do prowadzenia działalności kulturalnej i animacyjnej online i hybrydowo.

Umiejętności pozyskane podczas udziału w szkoleniach zostaną wykorzystane przy realizacji wydarzeń organizowanych online i hybrydowo, prowadzeniu działań animacyjnych w grupie i udostępnianiu ich efektów w sieci oraz tworzenia interaktywnych prezentacji, podkastów i filmów.

Zakup sprzętu umożliwi transmitowanie działań i zajęć w sieci, stworzy możliwość rejestracji i archiwizacji wartościowych treści, budowaniu archiwum cyfrowego. Umożliwi dotarcie do większej publiczności, w tym także włączenie osób niepełnosprawnych i potencjalnie wykluczonych.

Pandemia Covid-19 stała się przyczyną istotnych zmian w funkcjonowaniu CK. Rozwinęliśmy nowe drogi komunikacji z naszymi odbiorcami, otwieramy się na działania w przestrzeni wirtualnej tak, by sprostać wyzwaniom, które niesie czas. Realizacja projektu pomoże nam dostosować tryb pracy i jakość oferty do realiów zmieniającego się świata.

26/04/2022, szkolenie z dostępności

22/03/2022 – szkolenie z autoprezentacji – przygotowanie zespołu do pracy przed kamerą / mikrofonem oraz do kontaktu z mediami, a także konstruowanie informacji prasowej.

15/03/2022 – spotkanie osoby z  promocji CK z koordynatorem, online – aplikacja do komunikacji i zarządzania projektami – wybranie jednej z aplikacji . Omówienie wstępnych prac i wybór jednego z elementów  strategii cyfrowej.

09/03/2022 –  spotkanie dyrektora CK z koordynatorem, online  – temat komunikacji w zespole, omówienie zmian, które w ostatnim czasie zostały wdrożone w CK. Testowanie wybranych funkcji programów do zdalnego zarządzania projektami, który wdrażany jest w placówce. Z racji przyjmowania uchodźców w naszym kraju, omówiono ofertę  Centrum i jej bieżących, dostosowywanych do potrzeb i sytuacji – zmian.

16/02/2022 – spotkanie osoby z  promocji CK z koordynatorem, online – omówienie szeroko rozumianej komunikacji. Istotną kwestią była komunikacja w zespole, jak także sposoby komunikowania się z lokalną społecznością. Omówienie sposobów i narzędzi komunikacji, mająca na celu jej polepszenie.  Na warsztat uwzględniono również  budowanie wizerunku instytucji, w szczególności oparte na mediach społecznościowych i  stronie www.

02/02/2022 – spotkanie dyrektora CK z koordynatorem, online – diagnozowanie (metody i narzędzia) potrzeb lokalnej społeczności,jako odbiorców oferty kulturalnej CK. Szczegółowo określenie grupy mieszkańców gminy Siechnice, których potrzeby pragniemy zdiagnozować, a po analizie narzędzi, dokonałyśmy wyboru tych adekwatnych do poszczególnych grup wiekowych oraz społecznych.

19 i 20/01/2022 – dwudniowe szkolenie dla pracowników CK stacjonarne: Projektowanie oferty kulturalnej online

Mobilna Gra Terenowa

Pocztówki z Siechnic = mobilna gra terenowa
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial